منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی شرکت پیام رسان اندیشه مهر سینا

امانت داری، پاسداری و نگهداشت اسرار کـاری و اطلاعات مشتریان شرکت پیام رسان اندیشه مهر سینا

، بزرگ ترین و شاخص ترین دلیـل ادامـه همکـاری ما با آنهاست.

 • رفتار ما و مجموعه کارکنان شرکت پیام رسان اندیشه در برخورد با مشتری بایـد سـبب رضایتـمندی و ایجـاد حـس آرامـش توام با اطمینان در مشتری گردد.
 • مشتری، شریک تجاری ماست و موفقیت مجموعه ما در گرو رضایت مندی مشـتریان از مجموعه خدمات و محصولات شرکت پیام رسان اندیشه می باشد.
 • صداقت، کلید امتداد موفقیت میباشد، با راستگوئی و پایبندی به فرهنگ پاسخگوئی، همواره در تلاش برای آسایش مشتری و کارکنـان مجموعه می باشیم.
 • باید برای مشتریان و وقت، سرمایه ها و نیروهای آنها ارزش قائل بود تا وجود مجموعه ما در کنار آنها، سبب کمک به حرکت رو به رشد ایشان گردد.
 • کارکنان مجموعه، سرمایه های اصلی شرکت پیام رسان اندیشه میباشند، بنابراین تمـام تلاش ما، آسایش و آرامش فکری، مادی و معنوی آنهاست.
 • رعایت اصول اخلاقی، صفات معنوی، نظـم و ترتیب، وقت شـناسی، آراستگی، مهرورزی و رعایت انصاف و عدالت، سرلوحه همیشگی کار ماست.
 • اگر حضور ما و خدمات ما سبب کمک به اقتصاد جامعه، آسایش مردم، گسترش تکنولوژی موجود و بهبود اوضاع مشتری نگردد، مــا دیگر نخواهیم بود.
 • پیشنهادات، انتقادات و نظرات مشـتریان و کارکنـان پیام رسان زاندیشه، همواره سبب افزایش کیفیت خدمات و محصـولات ما به آنهاسـت.
 • اگرچه بدون درآمد مناسب قادر به ادامه خدمت نخواهیم بود ولی سود مادی هدف ما نیست و کارآفرینی بزرگترین دغدغه ما برای کمک به اقتصاد کشور است.
 • حقوق مادی و معنوی شرکت ها و مشتریان را محترم شمرده و از هرگونه عمل غیر اخلاقی و خلاف قانون، خودداری مینمائیم.
 • خدمات و محصولات شرکت پیام رسان زاگرس در جهت توسـعه و پیشرفت جـامعه، کمـک به حفظ محیـط زیسـت و حمایت از آن و حفـظ منـابع ملـی می باشـد.

تمامی حقوق برای شرکت پیام رسان اندیشه مهرسینا محفوظ میباشد.

Scroll to Top